Obchodní podmínky – Podmínky pronájmu vozidla

Společnost AUTO VINKLER, s.r.o., IČO:28083831, se sídlem na adrese: Písek, Hradišťská 2454, PSČ: 397 01, sp. zn. C 170311, OR – Městský soud v Praze, („Pronajímatel“) přenechává osobě uvedené ve smlouvě („Nájemce“) dočasně k užívání motorové vozidlo specifikované ve smlouvě („Vozidlo“). Nájemce se zavazuje ve sjednané datum a hodinu Vozidlo vrátit Pronajímateli ve stavu, ve kterém jej od Pronajímatele převzal k dočasnému užívání, a v případě, že je Vozidlo pronajímateli za úplatu, zaplatit sjednanou cenu ve výši ceny za každý započatý den užívání vynásobené počtem započatých dní užívání. V případě, že je Vozidlo poskytováno Nájemci za úplatu, je sjednaná cena za jeho poskytnutí splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Pronajímatelem. 

 

 1. V případě, že je Vozidlo poskytováno Nájemci za úplatu, řídí se cena za poskytnutí Vozidla platným ceníkem, který je k dispozici na pultu příjmu oprav u Pronajímatele. V případě nesrovnalostí mezi cenou uvedenou v ceníku a cenou uvedenou ve Smlouvě je rozhodující cena uvedená ve Smlouvě.

 

 1. Nájemce prohlašuje, že převzal Vozidlo ve stavu způsobilém k užívání a byl Pronajímatelem poučen o tom, jak Vozidlo užívat.

 

 1. Nájemce je povinen užívat Vozidlo řádně a v souladu s obvyklým účelem a chránit Vozidlo proti ztrátě, krádeži, poškození, zničení a zneužití. Nájemce je povinen všechny škody na Vozidle, a to i drobnější poškození (zejména, nikoliv však výlučně, znatelné oděrky, poškození laku, poškrábání nárazníků, disků
  a poškození interiéru Vozidla), neprodleně oznámit Pronajímateli. Pronajímatel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla a dále havarijní pojištění Vozidla, a to i pro území cizích států v rámci EU. V případě vzniku pojistné události na Vozidle je Nájemce povinen o tom bezodkladně informovat Pronajímatele na telefonním čísle 770605570 nebo 770605588. Běžné náklady spojené s provozem a řádnou údržbou Vozidla nese Nájemce. Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo se stejným stavem paliva, se kterým vozidlo převzal, v opačném případě mu bude vyúčtována částka spojená s natankováním vozidla do stavu, se kterým vozidlo od Pronajímatele převzal.

 

 1. Nájemce není oprávněn ve vozidle převážet zvířata. V případě porušení bude Pronajímatelem účtována pokuta Nájemci ve výši 5.000,- Kč.

 

 1. Nájemce není oprávněn ve vozidle kouřit. V případě porušení bude Pronajímatelem účtována pokuta Nájemci ve výši 5.000,- Kč.

 

 1. V případě nadměrného znečištění vozidla Nájemcem, bude Nájemci Pronajímatelem účtována pokuta za vyčištění vozidla ve výši 5.000,- Kč.

 

 1. Nájemce je povinen v případě spáchání přestupku (nebo jiného porušení zákona) Vozidlem (Nájemcem nebo osobou, které Nájemce Vozidlo svěřil, a to i neoprávněně v rozporu se Smlouvou) sdělit Policii ČR nebo jinému orgánu vyšetřujícímu přestupek (nebo jiné porušení zákona) skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče, který Vozidlo v době spáchání přestupku (nebo jiného porušení zákona) řídil, resp. měl
  k dispozici, a dále je Nájemce povinen zajistit, aby se tento řidič dostavil k projednání přestupku (nebo jiného porušení zákona) dle předvolání, jehož kopii Pronajímatel zašle doporučenou poštou Nájemci.
  V případě, že skutečný řidič nebude takto zjištěn a Pronajímatel bude nucen uhradit pokutu nebo na něj bude uvalena jiná sankce, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli veškeré škody, které tímto vzniknou (včetně, nikoli však výlučně, pokuty, kterou bude Pronajímatel nucen jako provozovatel Vozidla uhradit).

 

 1. V případě vzniku škody poškozením Vozidla neznámým pachatelem nebo na základě jiných skutečností
  je Nájemce vždy povinen oznámit vznik škody na Vozidle Policii ČR a o dané události sepsat záznam, odpovídá-li tomu rozsah (tj. nikoliv drobné oděrky či poškození laku atp.) a způsob vzniku poškození. Nesprávné posouzení rozsahu a způsobu vzniku škody za účelem splnění tohoto bodu 7 a nepřivolání Policie ČR jde k tíži Nájemce, který je povinen nahradit Pronajímateli škodu takto vzniklou.

 

 1. Nájemce bere na vědomí, že Vozidlo je vybaveno jednotkou Safeline, která slouží k přivolání záchranných
  a bezpečnostních složek v případě nehody nebo jiného bezprostředního ohrožení na životě. V případě neoprávněného stisknutí bezpečnostního tlačítka, které je ve Vozidle označeno symbolem SOS, může být Pronajímateli udělena pokuta ve výši 500 Kč. Pokud bude Pronajímateli udělena pokuta za neoprávněné stisknutí bezpečnostního tlačítka v době, po kterou měl Nájemce Vozidlo v užívání, zavazuje se Nájemce tuto pokutu či jakoukoli jinou tímto jednáním způsobenou škodu Pronajímateli uhradit, a to nejpozději
  do 3 dnů ode dne, kdy bude k úhradě vyzván.

 

 1. Nájemce je povinen užívat Vozidlo pouze pro vlastní potřebu. Není-li dohodnuto jinak, není Nájemce oprávněn umožnit užívání Vozidla jiné osobě než osobě uvedené v okruhu osob oprávněných k užívání Vozidla ve Smlouvě. V případě porušení této povinnosti Nájemcem je Nájemce povinen uhradit případnou spoluúčast ve výši 20 % u havarijního pojištění.

 

 1. Nájemce bere na vědomí, že pokud ze strany Nájemce dojde k porušení právních předpisů a silničních pravidel, může pojišťovna Pronajímateli vůči Nájemci uplatnit regresní nárok, zejména pokud dojde
  k vyplacení nekráceného pojistného plnění Pronajímateli.

 

 1. V případě dopravní nehody je Nájemce vždy povinen sepsat záznam o dopravní nehodě pro pojišťovnu Pronajímatele. Oznámit dopravní nehodu Policii ČR a o události sepsat protokol je povinen v případě,
  že se jedná o škodu vyšší než 100.000,- Kč anebo se nedohodne s druhým účastníkem dopravní nehody
  na skutečnosti, kdo je viníkem dopravní nehody, jakož i v dalších případech stanovených právními předpisy. Při dopravní nehodě je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

 

 1. Nájemce je povinen Vozidlo vrátit ve sjednané datum a hodinu uvedenou ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě uvedeno sjednané datum a hodina vrácení Vozidla, je Nájemce povinen Vozidlo vrátit do 2 dnů ode dne určeného Pronajímatelem k převzetí opraveného vozidla Nájemce. V případě překročení této lhůty
  je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení Nájemce s vrácením Vozidla. Vozidlo Nájemce vrací vždy v místě jeho převzetí.

 

 1. Bez ohledu na znění bodu 12 je Pronajímatel oprávněn požadovat vydání Vozidla před skončením doby uvedené v bodu 12, jestliže jej Nájemce neužívá řádně nebo jej užívá
  v rozporu s obvyklým účelem, nebo jej předá do užívání neoprávněné osobě. Neoprávněnou osobou se pro účely tohoto bodu 13 rozumí jakákoliv osoba odlišná od Nájemce a/nebo osob uvedených vokruhu osob oprávněných k užívání Vozidla ve Smlouvě.

 

 1. Nájemce svým podpisem potvrzuje, že v případě nehody či v případě potřeby jakékoli opravy Vozidla bude Vozidlo odtaženo či předáno k opravě jen a pouze do autorizovaného servisu Hyundai. V opačném případě si je Nájemce plně vědom skutečnosti, že oprava Vozidla nebude pojišťovnou Pronajímatele akceptována
  a Nájemce bude opravu hradit Pronajímateli v plné výši.

 

 1. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména zákonem
  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Pronajímatel a Nájemce se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti
  s prováděním nebo výkladem Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor vzájemnou dohodou Pronajímatele a Nájemce, bude takový spor předložen Pronajímatelem či Nájemcem věcně a místně příslušnému českému soudu.

 

 1. Nájemce bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě budou zpracovávány Pronajímatelem pro účely uzavření Smlouvy či plnění práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou pro tyto účely zpracovávány manuálně a automatizovaně, po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let po jejím ukončení, a to za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Pronajímatele, nestanoví-li zvláštní právní předpisy v některých případech lhůtu delší, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak poskytnutí údajů je nezbytným předpokladem k uzavření smluvního vztahu.

 

 1. Dále bere Nájemce na vědomí, že má právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat na Pronajímateli vysvětlení v případě, že Nájemce pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, např. nevyhoví-li Pronajímatel žádosti Nájemce. Nejpozději s účinností od 1.1.2022 má Nájemce taktéž právo (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů, (viii) na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž Pronajímatel zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Nájemce, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.